Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,599

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Định hướng giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7 (68).2013. Trang: 93-99. Năm 2013.
(Jul 10 2014 4:44PM)
[2]Bài báo: Bài học kinh nghiệm rút tỉa từ phát triển du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế Hội Ạn
.
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. TC Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2 /2013. Trang: 116 -125. Năm 2013.
(Jul 10 2014 6:51PM)
[3]Bài báo: Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Số: 7/2013. Trang: 16-17. Năm 2013. (Jul 10 2014 4:49PM)
[4]Tham luận: Định hướng các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội văn hóa dân gian Quảng Nam - Gắn với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Kỷ yếu HTKH trong khuôn khổ dự án TRIG
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 396-. Năm 2012.
(Jul 10 2014 9:51PM)
[5]Bài báo: Khái niệm” sức chứa” của điểm du lịch và vấn đề giới hạn lượng khách ở các điểm du lịch sinh thái vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9 năm 2005. Trang: 127-133. Năm 2005. (Feb 10 2011 10:32PM)
[6]Bài báo: Du lịch Hội An - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (Feb 10 2011 10:26PM)
[7]Bài báo: Tiềm năng loại hình du lịch văn hóa trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 tháng 11/1998. Trang: 57-62. Năm 1998. (Feb 10 2011 10:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn