Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MỘT VÀI NÉT VỀ “GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN” VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN PHỐI HỢP NHẰM ỨNG DỤNG TRONG VIỆC DỰ GIỜ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Nguyễn Hữu Thành
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Giaos dục; Số: 355 kì 1(4/2015);Từ->đến trang: 36-37;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc dự giờ của giảng viên có những mục đích và ý nghĩa khác nhau khi người “giám sát” ở những vị trí khác nhau, trong bài viết này tôi xin giới thiệu vài nét về “Giám sát phát triển” và sự phát triển chuyên môn phối hợp - những khía cạnh có thể vận dụng trong việc dự giờ ở Trường Cao đẳng Công nghệ. Những nội dung về các hình thức giám sát được trình bày ở đây là tóm lược. Hy vọng trong bài giới thiệu này sẽ có đôi điều có thể vận dụng để cải thiện việc dự giờ của giảng viên ở Trường Cao đẳng Công nghệ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The project's time faculty purposes and different meaning when the "oversight" in different locations, in this article I would like to introduce a few strokes on the "Monitor development" and the professional development collaboration - these aspects can apply to attend at the College of technology. The content of the form of monitoring is presented here is a summary. Hopefully in this introduction will be able to apply something to improve the project's time lecturer at the College of Technology. mso-bidi-font-style:normal'>Việc dự giờ của giảng viên có những mục đích và ý nghĩa khác nhau khi người “giám sát” ở những vị trí khác nhau, trong bài viết này tôi xin giới thiệu vài nét về “Giám sát phát triển” và sự phát triển chuyên môn phối hợp - những khía cạnh có thể vận dụng trong việc dự giờ ở Trường Cao đẳng Công nghệ. Những nội dung về các hình thức giám sát được trình bày ở đây là tóm lược. Hy vọng trong bài giới thiệu này sẽ có đôi điều có thể vận dụng để cải thiện việc dự giờ của giảng viên ở Trường Cao đẳng Công nghệ.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn