Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành
Nơi đăng: Đại Học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 01;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo lý thuyết điều khiển học: dạy học là sự cộng tác tối ưu giữa người dạy và người học trong việc truyền thụ và lĩnh hội (điều khiển và tự điều khiển) tri thức nhân loại để đạt tới mục đích dạy học. Để đạt được mục đích dạy học người dạy và người học (các chủ thể dạy học) phi cộng tác trong việc phát huy các yếu tố chủ quan của họ như phẩm chất và năng lực tích cực, chủ động và sáng tạo của cá nhân, ... nhằm xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và phưng pháp, tìm kiếm các hình thức, tận dụng các phưng tiện và điều kiện, đánh giá kết quả thu được ...
ABSTRACT
To achieve the purpose of teaching the teachers and learners (teaching subjects) non-cooperation in the promotion of subjective factors such as quality and their positive energy, initiative and creativity of individuals ... to determine the objectives, content selection, and serve legal, search forms, leveraging the facilities and conditions serve and evaluate the results obtained ... According to cybernetic theory: learning is optimal collaboration between teachers and learners in the transmission and sale of perceived (self-control and control) human knowledge to achieve the purpose of teaching.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn