Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,961

 MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Đại Học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: Số: 01;Từ->đến trang: trang: 1-5;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn