Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,078,317

 プラン文書に着目したホーチミン市の都市マスタープランの変遷に関する研究
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lam NGUYEN, Naoki HASEGAWA, Hiroshi SUZUKI , Toshiyuki KANEDA
Nơi đăng: Architectural Institute of Japan- Journal of Architecture and Planning; Số: 79(702);Từ->đến trang: 1761-1768;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Since 1986, the Doi Moi policy has triggered the rapid expansion of Ho Chi Minh City. Especially in this paper, we analyze the 1993, 1998 and 2010 master plan documents from the perspective of our conceptual framework of their planning system and the evolutionary process of adapting to the internal conditions and external environmental changes. Our findings include for example, two key reasons found among the planning techniques and socioeconomic reasons underlying the revision of the 1998 second master plan, namely the inaccurate population plan forecast and the rapid increase of the population.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn