Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,037

 A Comparative Study on Content Revisions of Master Plans between Hanoi City and Ho Chi Minh City When Urban Planning Law was promulgated in 2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Lam, Kaneda Toshiyuki , Kosaka
Nơi đăng: The International Symposium on City Planning 2014 calls for papers with a particular focus on “Prospect of Planning for Megacity Region.; Số: 1;Từ->đến trang: 1761-1768;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn