Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,564

 Nghiên cứu tư duy kỹ thuật lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam cấp quốc gia, vùng và thành phố trực thuộc Trung Ương về chiến lược phát triển không gian đô thị sau năm 2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lâm:
Nơi đăng: Tạp chí Quy hoạch Đô Thị; Số: 20;Từ->đến trang: 27-38;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn