Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,735

 Tổng hợp phức Lantan Glutamat và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng và phát triển cây dưa leo.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thông*; Lê Thị Thu Trang; Phạm Thị Thùy Trang; Quách Xuân Quỳnh; Bùi Thị Ngọc Hân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 130;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này, trình bày ảnh hưởng của các yếu tố như tỷ lệ của La3+:H2Glu, thời gian, nhiệt độ và pH của dung dịch đến hiệu suất phản ứng tạo phức Lantan glutamat. Thông qua các phương pháp phân tích nhiệt, phổ hồng ngoại và phổ khối đã xác định được công thức hóa học của phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm La3+ với axit glutamic. Từ phức chất đã tổng hợp, được ứng dụng để kiểm tra hoạt tính sinh học của chúng thông qua quá trình thăm dò sự sinh trưởng và phát triển của cây dưa leo. Kết quả cho thấy phức Lantan glutamat đã có ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây dưa leo: tỷ lệ nảy mầm, chiều cao cây, kích thước của lá và các yếu tố cấu thành năng suất đều tăng so với đối chứng. Ở nồng độ 150ppm sẽ có tác dụng tốt nhất sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển cho cây dưa leo.
ABSTRACT
This paper investigates the influence of some factors such as molar ratio of La3+:H2Glu, time, temperature,and pH of solution on the reaction performance of Lantan Glutamat. Based on the methods of thermal analysis, infrared spectroscopy and mass spectroscopy, the chemical formula of the multi-ligands complex compound has been determined as H[La(Glu)2].15H2O. Then,its biological activity has been further tested on the growth and development of the cucumber. The results showed that glutamate lanthanum complex significantly affected the growth and development of the cucumber: germination, plant height, leaf size and the yield increased compared to the control sample. The germination and growth of cucumber plan achieved the best result when the concentration is 150ppm.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn