Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,758

 Nghiên cứu thực nghiệm và động học quá trình khử Oxit Nitơ bằng công nghệ đốt cháy lại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Duy Quang, Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Nguyễn Minh Thông*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(98).2016;Từ->đến trang: 59;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm và động học quá trình khử nitơ oxit bằng công nghệ đốt cháy lại. Thí nghiệm được tiến hành trên thiết bị phản ứng dạng ống kết hợp béc đốt Mc Kenna cho phép tạo ngọn lửa phẳng. Sự ảnh hưởng của các thông số động học chính của quá trình như thời gian lưu khói thải và độ giàu vùng đốt cháy lại đã được khảo sát. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu suất khử NO giảm đáng kể khi tăng các thông số động hoc, và hiệu suất khử cực đại đạt được lên đến 90%. Bốn mô hình động học gồm GDF-Kin®3.0_NCN, GRI3.0, Glarborg, and Konnov đã được dùng để mô phỏng lại kết quả thực nghiệm của nghiên cứu. Phân tích động học tốc độ các phản ứng tiêu thụ NO và hình thành NO bằng cơ chế Glarbog đã chỉ ra rằng trong một vài điều kiện của độ giàu vùng đốt cháy lại có thể tồn tại sự cạnh tranh động học giữa quá trình khử NO bằng các phản ứng đốt cháy lại (Reburning) và hình thành NO thông qua mô hình Prompt-NO
ABSTRACT
In this article, an experimental and chemical kinetic study of the nitric oxide reduction by methane gas reburning process is presented. Experiments are performed on a lab-scale reactor that consists of a Mc Kenna premixed plat flame burner connected with a plug flow reactor. The influence of main kinetic parameters such as flue gas residence time, reburning zone stoichiometry on the NO reduction efficiency has been evaluated. The experimental results show that NO reduction performance decreases sharply when all these important parameters increase, and maximal reduction efficiency up to 90% is obtained. Four detailed chemical kinetic mechanisms including GDF-Kin®3.0_NCN, GRI3.0, Glarborg, and Konnov have been tested to model our experimental results. The kinetic analysis of NO consumption and formation by Glarborg mechanism confirms that there exists a kinetic competition between the NO reduction by reburning mechanism and the NO formation by Prompt-NO one in certain conditions of reburning zone stoichiometry.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn