Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,323

 Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism (SCI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thonga,b, Duy Quang Daoc, Thi Chinh Ngoc, Trinh Le Huyend, Pham Cam Namd,*
Nơi đăng: Chemical Physics Letters; Số: 652;Từ->đến trang: 56–61;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Antioxidant properties of C60 flavonoid conjugates were computationally examined via their O−H bond dissociation enthalpies (BDEs) and ionization energies (IEs) using two-layer ONIOM and PM6 methods, respectively. Eight ONIOM((RO)B3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) models were evaluated by computing BDE(O–H)s of a series of polyphenol. Synthetic mechanism of C60 flavonoid conjugates was also explored via the potential energy surfaces of reaction between C60 and malonate flavonoid derivatives (chalcone, flavone and flavanone) at the B3LYP/6-31G(d)//PM6. Antioxidant activities of C60 flavonoid conjugates were discussed via hydrogen atom transfer, single electron transfer mechanisms and the effect of C60 on the BDE(O-H)s and IEs of these compounds
ABSTRACT
Antioxidant properties of C60 flavonoid conjugates were computationally examined via their O−H bond dissociation enthalpies (BDEs) and ionization energies (IEs) using two-layer ONIOM and PM6 methods, respectively. Eight ONIOM((RO)B3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) models were evaluated by computing BDE(O–H)s of a series of polyphenol. Synthetic mechanism of C60 flavonoid conjugates was also explored via the potential energy surfaces of reaction between C60 and malonate flavonoid derivatives (chalcone, flavone and flavanone) at the B3LYP/6-31G(d)//PM6. Antioxidant activities of C60 flavonoid conjugates were discussed via hydrogen atom transfer, single electron transfer mechanisms and the effect of C60 on the BDE(O-H)s and IEs of these compounds
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn