Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,750

 Nghiên cứu phản ứng chức năng hóa fullerene (C60) với các dẫn xuất flavonoid malonate bằng phương pháp hóa tính toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thông; Phạm Cẩm Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 5(102).2016;Từ->đến trang: 100;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp bán thực nghiệm PM6 để nghiên cứu cơ chế của phản ứng Bingel - Hirsch giữa anion dimethyl bromomalonate và fullerene (C60). Bởi vì fullerene có hai loại liên kết [5,6] và [6,6] tham gia phản ứng nên sẽ có hai đồng phân sản phẩm tương ứng được hình thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phản ứng đóng vòng xảy ra ở liên kết [6,6] là ưu tiên hơn so với liên kết [5,6] và con đường phản ứng đi qua trạng thái chuyển tiếp TS[6,6]-1 là thuận lợi về mặt nhiệt động. Ngoài ra, giản đồ năng lượng của phản ứng chức năng hóa fullerene bằng các dẫn xuất malonate có nguồn gốc từ chalcone, flavone và flavanone cũng được thiết lập. Kết quả nghiên cứu lý thuyết về quá trình hình thành sản phẩm fullerene-flavonoid ở vị trí liên kết [6,6] theo cơ chế Bingel - Hirsch là phù hợp với kết quả thực nghiệm.
ABSTRACT
In this paper, we have used the semi-empirical method (PM6) to study the mechanism of the Bingel - Hirsch reaction between dimethyl bromomalonateanion and fullerene(C60). Because fullerene has simultaneously two symmetrically unique bonds namely (5,6)and (6,6), two isomers as corresponding products will be formed. The study results show that the cycloaddition reaction at the(6,6) bond is more favourable than the one at the (5,6) bond and the reaction path which goes through the transition state TS[6,6]-1 is thermodynamically favourable. In addition, the energy profile of fullerene functionalization from malonate derivatives containingchalcone, flavone and flavanone have also been established. The theoretical findings of the formation of fullerene-flavonoid products at the (6,6) bond via the Bingel - Hirsch mechanism prove to be in line with experimental results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn