Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quan V. Vo, * Nguyen Minh Tam, * Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong,Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler
Nơi đăng: RSC Adv.; Số: 10;Từ->đến trang: 14937–14943;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Diterpenes that were isolated from Crossopetalum gaumeri (Loes.) Lundell (Celastraceae) plants are reported to exhibit a range of biological activities, in particular as radical scavengers. Thus further insight into the antioxidant activity of diterpenes in physiological environments is much needed but not studied yet. In this study, the antioxidant activity of nine natural diterpenes was evaluated using kinetic and thermodynamic calculations. It was found that the sequential proton loss electron transfer (SPLET) mechanism is favored in polar environments, whereas formal hydrogen transfer (FHT) is the main pathway for the radical scavenging of these diterpenes in the gas phase as well as in lipid media. The rate constants for the HOOc radical scavenging of these compounds in the gas phase, polar and nonpolar solvents are in the range of 2.29x102 to 4.58x107, 9.74 x 103 to 1.67 x108 and 3.54x105 to 1.31x105 M-1s-1, respectively. 7- Deoxynimbidiol (6), exhibits the highest HOOc radical scavenging with koverall = 1.69 x 108 M-1s-1 and 9.10 x104 M-1s-1 in water and pentyl ethanoate solvents, respectively, that is about 1300 times higher than that of Trolox in polar environments. It is thus a promising natural antioxidant in physiological environments
ABSTRACT
Diterpenes that were isolated from Crossopetalum gaumeri (Loes.) Lundell (Celastraceae) plants are reported to exhibit a range of biological activities, in particular as radical scavengers. Thus further insight into the antioxidant activity of diterpenes in physiological environments is much needed but not studied yet. In this study, the antioxidant activity of nine natural diterpenes was evaluated using kinetic and thermodynamic calculations. It was found that the sequential proton loss electron transfer (SPLET) mechanism is favored in polar environments, whereas formal hydrogen transfer (FHT) is the main pathway for the radical scavenging of these diterpenes in the gas phase as well as in lipid media. The rate constants for the HOOc radical scavenging of these compounds in the gas phase, polar and nonpolar solvents are in the range of 2.29x102 to 4.58x107, 9.74 x 103 to 1.67 x108 and 3.54x105 to 1.31x105 M-1s-1, respectively. 7- Deoxynimbidiol (6), exhibits the highest HOOc radical scavenging with koverall = 1.69 x 108 M-1s-1 and 9.10 x104 M-1s-1 in water and pentyl ethanoate solvents, respectively, that is about 1300 times higher than that of Trolox in polar environments. It is thus a promising natural antioxidant in physiological environments
[ 2020\2020m04d017_9_46_11RSC_Quan_2020.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn