Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quan V. Vo1*, Nguyen Minh Thong3*, Trinh Le Huyen4, Pham Cam Nam5, Nguyen Minh Tam6,7* Nguyen Thi Hoa8 and Adam Mechler9
Nơi đăng: RSC Adv.; Số: 10;Từ->đến trang: 20089–20097;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Novel hydroanthraquinones isolated from marine algal-derived endophytic fungus Talaromyces Islandicus EN-501 exhibited promising antioxidant properties in preliminary studies, raising the prospect of adapting these compounds for therapeutic use in diseases caused by oxidative stress. For medicinal applications it is beneficial to develop a full understanding of the antioxidant activity of these compounds. In this study, the hydroperoxide radical scavenging activity of five natural hydroanthraquinones was evaluated by kinetic and thermodynamic calculations. The results showed that the radical scavenging of these hydroanthraquinones in the gas phase and in lipid solvents was defined by the formal hydrogen transfer mechanism, that for the polar environments was decided by the sequential proton loss electron transfer pathway. The hydroanthraquinones exhibited good hydroperoxide scavenging activity in both polar and non-polar media. The overall rate constant values for the radical scavenging reaction were in the range of 3.42´101 to 2.60´105 M-1s-1and 3.80´106 to 5.87´107 M-1s-1 in pentyl ethanoate and water solvents, respectively. Thus the activity of 8-hydroxyconiothyrinone B (1) is about 2.6 and 444.6 times higher than that of Trolox in the studied solvents, identifying 8-hydroxyconiothyrinone B as a promising antioxidant
ABSTRACT
Novel hydroanthraquinones isolated from marine algal-derived endophytic fungus Talaromyces Islandicus EN-501 exhibited promising antioxidant properties in preliminary studies, raising the prospect of adapting these compounds for therapeutic use in diseases caused by oxidative stress. For medicinal applications it is beneficial to develop a full understanding of the antioxidant activity of these compounds. In this study, the hydroperoxide radical scavenging activity of five natural hydroanthraquinones was evaluated by kinetic and thermodynamic calculations. The results showed that the radical scavenging of these hydroanthraquinones in the gas phase and in lipid solvents was defined by the formal hydrogen transfer mechanism, that for the polar environments was decided by the sequential proton loss electron transfer pathway. The hydroanthraquinones exhibited good hydroperoxide scavenging activity in both polar and non-polar media. The overall rate constant values for the radical scavenging reaction were in the range of 3.42´101 to 2.60´105 M-1s-1and 3.80´106 to 5.87´107 M-1s-1 in pentyl ethanoate and water solvents, respectively. Thus the activity of 8-hydroxyconiothyrinone B (1) is about 2.6 and 444.6 times higher than that of Trolox in the studied solvents, identifying 8-hydroxyconiothyrinone B as a promising antioxidant
[ 2020\2020m06d022_8_4_31authorreprints.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn