Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do của hợp chất Kinsenoside chiết xuất từ lan kim tuyến bằng phương pháp DFT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 6, 2020;Từ->đến trang: 77;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp lý thuyết hàm mật độ (DFT) để nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do của hợp chất Kinsenoside chiết xuất từ Lan Kim Tuyến theo hai cơ chế chuyển electron (SET) và chuyển nguyên tử hydro (HAT). Kết quả tính toán theo nhiệt động học cho thấy cơ chế SET không ưu tiên xảy ra. Theo cơ chế HAT, bề mặt thế năng (PES) của phản ứng Kinsenoside với gốc tự do OH• được nghiên cứu một cách chi tiết. Kết quả nghiên cứu chứng minh liên kết C8-H trong trong hợp chất Kinsenoside đóng vai trò quyết định khả năng dập tắt gốc tự do với năng lượng tự do hoạt hóa ((∆G≠) và hằng số tốc độ (k) tương ứng là 1.1 kcal/mol và 5.9×10-8 cm3/molecule.s.
ABSTRACT
- A density functional theory (DFT) study on the hydroxyl radical scavenging properties of Kinsenoside originated from Anoectochilus roxburghii is presented. Two mechanisms, single electron transfer (SET) and hydrogen atom transfer (HAT) are considered. The thermochemical results demonstrate that the SET mechanism is not plausible to occur. With respect to the HAT, the interaction of OH• radical with Kinsenoside is also studied in detail by establishing potential energy surface (PES). This result strongly confirms that the C8H bond decides the radical scavenging activity of Kinsenoside with activation Gibbs free energy (∆G≠) and rate constants (k) of 1.1 kcal/mol and 5.9×10-8 cm3/molecules, respectively
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn