Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,481

 Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Minh Thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí hóa học; Số: T.49 (2ABC);Từ->đến trang: 405-409;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tinh thể nano bạc đã được tổng hợp bởi quá trình polyol trong ethylene glycol hoặc glyxerin, sử dụng kỹ thuật lò vi sóng. Keo bạc kích thước nano đã được hình thành bằng cách khử bạc nitrat trong sự hiện diện của polyvinylpyrrolidone (PVP) làm chất ổn định. Các sản phẩm được đặc trưng bởi kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và quang phổ UV-Visible. Đo sự hấp thụ của keo bạc kích thước nano cho thấy đỉnh của sự hấp thụ ở bước sóng khoảng 420 nm. Kích thước trung bình của các hạt bạc được quan sát và phân tích bởi TEM với kích thước khoảng 23 ÷ 29 nm trong dung môi ethylene glycol, và kích thước khoảng 15 ÷ 26 nm trong dung môi glycerol. Ảnh hưởng của chất polyol tự nhiên đến sự tạo thành keo bạc cũng đã được thảo luận.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Silver nanosized crystallites have been synthesized by the polyol process in ethylene glycol or glycerol, using a microwave technique. Nanosized silver colloids have been formed by the reduction of silver nitrate in the presence of polyvinylpyrrolidone (PVP) as a stabilizer. The products were characterized by transmission electron microscopy (TEM) and UV-Visible spectroscopy. Absorption measurements of nanosized silver colloids showed that peak of absorption was at around 420 nm in wavelength. The average size of received silver particles that observed and analyzed by TEM was ranking 23 ÷ 29 nm for ethylene glycol, and 15 ÷ 26 nm for glycerol. The effect of polyol nature on silver colloid products was also discussed.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn