Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,484

 THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC LANTAN GLUTAMAT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÀ CHUA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thông*, Lê Thị Thu Trang, Phạm Thị Thùy Trang, Quách Xuân Quỳnh, Bùi Thị Ngọc Hân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường; Số: 04;Từ->đến trang: 34-36;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong báo cáo này, trình bày sự ảnh hưởng của nồng độ Ln(NO3)3, axit glutamic, phức Lantan glutamat đến tỷ lệ nảy mầm của hạt cà chua và sự sinh trưởng phát triển của cây cà chua. Kết quả nghiên cứu cho thấy phức Lantan glutamat đã có ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình sinh trưởng phát triển của cà chua, làm tăng tỷ lệ nảy mầm, trọng lượng mầm, chiều cao cây, thời gian ra hoa sớm hơn, quá trình phát triển được thuận lợi nên đã làm cho các yếu tố cấu thành năng suất: số quả/cây, trọng lượng quả/cây, trọng lượng 100 quả, đều tăng so với đối chứng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn