Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,666

 A Monitoring System in Real Time Based on Android Platform
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Trung Xuan, Dang Van Chien, Ngo Minh Tri, Ki-Je Sung, Tran Trung Tin,and Jong-Wook Kim
Nơi đăng: Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM'16); Số: ISBN: 978-1-4503-4142-4;Từ->đến trang: 29:1--29:4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn