Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,673

 Confi dentiality for probabilistic multi-threaded programs and its verifi cation.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Minh Ngo, Marielle Stolinga, and Marieke Huisman
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Secure Software and Systems (ESSoS'13), Springer-Verlag, Paris, 2013; Số: Volume 7781 of LNCS;Từ->đến trang: 107-122;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn