Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,671

 Scheduler-specifi c con fidentiality for multi-threaded programs and its logic-based verifi cation.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Marieke Huisman and Tri Minh Ngo

Nơi đăng: Proceedings of the 2011 International Conference on Formal Verification of Object-Oriented Software (Revised Selected Papers) (FoVeOOS'11), Springer-Verlag, Turin, 2011; Số: Volume 7421 of LNCS;Từ->đến trang: 178-195;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn