Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  SỬ DỤNG VOICE BLOG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 3 TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm:  Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên; Thành viên:  
Số: T2016-05-13 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Sự tiến bộ của những ứng dụng Web 2.0, cụ thể là voice blog đã cung cấp cho giáo viên một công cụ hữu ích nhằm giải quyết những thách thức trong việc dạy và học ngoại ngữ ở Khoa tiếng Anh (KTA), Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Vì số lượng lớp đông, cơ hội thực hành để phát triển kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nói cho sinh viên khá hạn chế. Bài báo này khảo sát tính hiệu quả của việc sử dụng voice blog để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên năm 3 và nhận thức của sinh viên về việc sử dụng công cụ này. Bài đăng của sinh viên trên trang blog chung của lớp được thu thập trong một kỳ học và được phân tích bằng công cụ cặp đôi t-test và MANOVA. Thái độ và nhận thức của sinh viên được thu thập qua phiếu điều tra gồm 15 câu hỏi theo thang điểm Likert và 3 câu hỏi mở. Kết quả cho thấy rằng mặc dù sinh viên không đạt được tiến bộ rõ rệt về kỹ năng nói sau khi sử dụng voice blog nhưng có thái độ tích cực đối với việc sử dụng công cụ này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn