Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,648,663

 Local and system-wide traffic effects of urban road-rail level crossings: A new estimation technique
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy Q Nguyen-Phuoc, Graham Currie*, Chris De Gruyter, William Young
Nơi đăng: Journal of Transport Geography (SSCI, Q1, IF=2.67); Số: 60;Từ->đến trang: 89-97;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper makes aggregate estimates of the impacts of removing the large number of at-grade rail crossings (152) in Melbourne, Australia on peak vehicular traffic and congestion. A new method including micro-simulation of a range of rail crossing configurations is used to inform a network model which makes aggregate estimates of impacts on all traffic.Relationships between train frequency and percentage change in vehicle travel time and volume respectively were explored. These equations can predict change in travel time/traffic flow caused by at-grade rail crossings based on estimated rail crossing closure time and train frequency.Overall, Melbourne's at-grade crossings result in an average increase in travel time of 16.1% for vehicle traffic on links with an at-grade crossing. On average an at-grade crossing acts to reduce the volume of vehicles on these links by 5.9% as a result of traffic diversion.The aggregate impact of all 152 at-grade rail crossings on all traffic in Melbourne is a travel time change from 1.81 to 1.82 min/km (an increase of around 0.3%). The number of severely congested links in Melbourne increases by 1.7% while the number of vehicles experiencing congestion increases by 0.7%. These network wide effects are not large compared to localised effects but network effects include representation of traffic diversion impacts which will counter-act some of the immediate impacts on a localised scale.
ABSTRACT
This paper makes aggregate estimates of the impacts of removing the large number of at-grade rail crossings (152) in Melbourne, Australia on peak vehicular traffic and congestion. A new method including micro-simulation of a range of rail crossing configurations is used to inform a network model which makes aggregate estimates of impacts on all traffic.Relationships between train frequency and percentage change in vehicle travel time and volume respectively were explored. These equations can predict change in travel time/traffic flow caused by at-grade rail crossings based on estimated rail crossing closure time and train frequency.Overall, Melbourne's at-grade crossings result in an average increase in travel time of 16.1% for vehicle traffic on links with an at-grade crossing. On average an at-grade crossing acts to reduce the volume of vehicles on these links by 5.9% as a result of traffic diversion.The aggregate impact of all 152 at-grade rail crossings on all traffic in Melbourne is a travel time change from 1.81 to 1.82 min/km (an increase of around 0.3%). The number of severely congested links in Melbourne increases by 1.7% while the number of vehicles experiencing congestion increases by 0.7%. These network wide effects are not large compared to localised effects but network effects include representation of traffic diversion impacts which will counter-act some of the immediate impacts on a localised scale.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn