Nguyễn Quang Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,138

 
Mục này được 2903 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/12/1975
Nơi sinh: Vĩnh Ninh - Thừa Thiên Huế
Quê quán Hương Chữ - Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Poland
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Công nghệ phần mềm - Thiết kế kiến trúc phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Quản lý chất lượng phần mềm - Trí tuệ nhân tạo - Khoa học dữ liệu - Lập trình máy tính
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + Từ tháng 08/1998 đến tháng 05/2001: Kỹ sư CNTT, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
+ Từ tháng 06/2001 đến 06/2007: Kỹ sư CNTT, Trung tâm Tin học - Bưu điện thành phố Đà Nẵng.
+ Từ tháng 07/2001 đến 03/2020: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng CNTT thông tin hữu nghị Việt Hàn.
+ Từ tháng 04/2020 đến nay: Giảng dạy tại Trường Đại học CNTT&TT Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ tháng 12/2007 đến 10/2011: Trưởng bộ môn, Bộ môn Lập trình máy tính, Khoa Khoa học máy tính, Trường Cao đẳng CNTT thông tin hữu nghị Việt Hàn.
+ Từ tháng 10/2016 đến 05/2018: Phó trưởng khoa, Khoa CNTT, Trường Cao đẳng CNTT thông tin hữu nghị Việt Hàn.
+ Từ tháng 06/2018 đến tháng 03/2020: Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng CNTT thông tin hữu nghị Việt Hàn.
+ Từ tháng 12/2020 đến nay: Trưởng phòng, Phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐCNTT hữu nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: Phí Đắc Hải. Thành viên: Ngô Viết Phương - Nguyễn Quang Vũ - Nguyễn Thị Hải Yến. Mã số: 102-11-KHKT-RD. Năm: 2011. (Jun 23 2020 10:09AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và triển khai hệ thống E- Learning tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: Trần Thế Sơn. Thành viên: Đặng Quang Hiển - Lê Tự Thanh -Nguyễn Quang Vũ. Mã số: NQV02. Năm: 2009. (Jun 23 2020 10:07AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và điều hành công việc tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Vũ. Mã số: NQV01. Năm: 2008. (Jun 23 2020 10:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Next-Term Academic Success Prediction Using Deep Learning
.
Tác giả: Vu-Thu-NguyetPham, Quang-ChungNguyen, Van-To-Thanh Nguyen, Thanh-Phong Ho, Quang-Vu Nguyen
. The 11th Conference on Information Technology and its Applications - CITA 2022. Số: ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 51-60. Năm 2022.
(Aug 24 2022 2:27PM)
[2]Bài báo: Testing and improving the performance of the credit registration system at university of economic. Tác giả: Dang Ngoc Chau; Do Van Nho; Nguyen Quang Vu; Nguyen Thanh Binh. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 05(114) 2017. Trang: 94-98. Năm 2017. (Aug 12 2020 11:05AM)
[3]Bài báo: Higher order mutation testing: Effectiveness and existing problems. Tác giả: Do Van Nho; Nguyen Quang Vu; Nguyen Thanh Binh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Số: FAIR 2017. Trang: 319-329. Năm 2017. (Aug 12 2020 10:58AM)
[4]Bài báo: Improving the effectiveness of software testing by higher order mutation testing technique. Tác giả: Nguyen Quang Vu. Conference on Education Sciences and Technologies. Số: 1. Trang: 163-170. Năm 2017. (Aug 12 2020 11:08AM)
[5]Bài báo: Applying mutation testing to C-Sharp programs tests. Tác giả: Nguyen Thanh Binh; Nguyen Quang Vu. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 5(34).2009. Trang: 8-15. Năm 2009. (Aug 12 2020 11:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Computer-Aided Provisional Diagnosis System Using Machine Learning. Authors: Vu-Thu-Nguyet Pham, Quang-Chung Nguyen, Van-To-Thanh Nguyen, and Quang-Vu Nguyen. The 1st International Conference on Intelligence of Things - ICIT 2022. No: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies book series (LNDECT,volume 148). Pages: 167–174. Year 2022. (Aug 24 2022 2:35PM)
[2]Article: Toward Improving the Quality of Mutation Operator and Test Case Effectiveness in Higher-Order Mutation Testing. Authors: Van-Nho Do, Quang-Vu Nguyen, Thanh-Binh Nguyen. Vietnam Journal of Computer Science. No: DOI: 10.1142/S2196888822500282. Pages: 1-16. Year 2022. (Aug 24 2022 2:43PM)
[3]Article: Chest X-Rays Abnormalities Localization and Classification using An Ensemble Framework of Deep Convolutional Neural Networks. Authors: Vu-Thu-Nguyet Pham, Quang-Chung Nguyen, Quang-Vu Nguyen. Vietnam Journal of Computer Science. No: DOI: 10.1142/S2196888822500348. Pages: 1-19. Year 2022. (Aug 24 2022 2:46PM)
[4]Article: Evaluating Mutation Operator and Test Case Effectiveness by Means of Mutation Testing. Authors: Van-Nho Do, Quang-Vu Nguyen and Thanh-Binh Nguyen. Lecture Notes in Computer Science, Springer. No: 12672. Pages: 837-850. Year 2021. (May 6 2021 2:08PM)
[5]Article: Increasing mutation testing effectiveness by combining lower order mutants to construct higher order mutants. Authors: Quang-Vu Nguyen. ICCCI 2020, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: 19. Pages: 100-112. Year 2020. (Aug 12 2020 10:23AM)
[6]Article: An Improvement of Applying Multi-objective Optimization Algorithm into Higher Order Mutation Testing. Authors: Quang-Vu Nguyen; Hai-Bang Truong. Springer Nature Switzerland AG 2020 H. A. Le Thi et al. (Eds.): ICCSAMA 2019. No: AISC 1121. Pages: 361-369. Year 2019. (Aug 12 2020 10:27AM)
[7]Article: A Solution for Improving the Effectiveness of Higher Order Mutation Testing. Authors: Do Van Nho; Nguyen Quang Vu; Nguyen Thanh Binh. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 202-206. Year 2019. (Aug 12 2020 10:42AM)
[8]Article: Is higher order mutant harder to kill than first order mutants: An experimental study. Authors: Quang-Vu Nguyen; Duong-Thu-Hang Pham. ACIIDS 2018, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: LNCS, volume 10751. Pages: 664-673. Year 2018. (Aug 12 2020 10:52AM)
[9]Article: Addressing mutation testing problems by applying multi-objective optimization algorithms and higher order mutation. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. No: 32 (2017). Pages: 1173–1182. Year 2017. (Aug 12 2020 11:12AM)
[10]Article: Empirical evaluation of multi-objective optimization algorithms searching for higher order mutants. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. CYBERNETICS AND SYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL. No: 2016, VOL. 47, NOS. 1–2. Pages: 48-68. Year 2016. (Aug 12 2020 11:17AM)
[11]Article: Higher order mutation testing to drive development of new test cases: an empirical comparison of three strategies. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer. No: Part I, vol. 9621. Pages: 235–244. Year 2016. (Aug 12 2020 11:21AM)
[12]Article: On the relationship between the order of mutation testing and the properties of generated higher order mutants. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. Lecture Notes in Artificial Intelligence. No: Part I, vol. 9621. Pages: 245-254. Year 2016. (Aug 12 2020 11:24AM)
[13]Article: Searching for strongly subsuming higher order mutants by applying multi-objective optimization algorithm. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. No: AISC, volume 358. Pages: 391-402. Year 2015. (Aug 12 2020 11:28AM)
[14]Article: Problems of Mutation Testing and Higher Order Mutation Testing. Authors: Quang-Vu Nguyen; Lech Madeyski. Advanced computational methods for knowledge engineering. No: AISC 282. Pages: 157-172. Year 2014. (Aug 12 2020 11:33AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 12 2020 11:41AM)(Aug 12 2020 11:42AM)
[1]Thị giác máy tính
Chủ biên: Hyung Il Choi. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn - Nguyễn Quang Vũ - Tôn Thất Hòa An - Cao Thị Nhạn - Phạm Thị Phương Anh - Ninh Khánh Chi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[2]Lý thuyết và ứng dụng trong truyền thông số
Chủ biên: Young Hwan Lim. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Vũ - Phan Đăng Thiếu Hiệp - Nguyễn Văn Lợi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Văn Nhỏ
Đề tài: Cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 0000

  
 Thông tin khác
  Organization Chair of ICCCI 2020; Co-Chair of ACI 2020 (Special Session of ICCCI 2020);
Program Committee member of series of ACIIDS (Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, http://aciids.pwr.edu.pl/); RIVF 2019; ICCCI 2020; Series of CITA;
Reviewer of e-Informatyka (e-Informatyka Software Engineering Journal, Poland, ISBN: 978-83-7493-305-6);
Reviewer of Vietnam Journal of Computer Science;
Organization member of International Conferences: ICCSAMA 2013, 2014; ACIIDS 2016; ICIST 2017; ICCCI 2020; CITA 2020; CITA2021;
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn