Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,212

 Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 29;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm về các đặc trưng cường độ của bê tông nhựa và ảnh hưởng của các đặc trưng này đến cường độ của kết cấu mặt đường mềm, bài báo trình bày mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cường độ sử dụng trong thiết kế và thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa, cụ thể là quan hệ giữa mô đun đàn hồi và cường độ kéo uốn với các chỉ tiêu Marshall. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các trị số mô đun đàn hồi và cường độ kéo uốn phù hợp cho các loại cấp phối bê tông nhựa đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho việc tính toán thiết kế kết cấu mặt đường mềm hợp lý hơn, góp phần tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí sửa chữa, tăng chất lượng khai thác và tính bền vững của mặt đường bê tông nhựa ở nước ta.
ABSTRACT
With the results of both theoretical and practical studies on intensity parameters of asphalt concrete and the influence of these factors on the intensity of flexible pavements, the paper presents the relationship between the intensity indicators used in design and execution of asphalt concrete road pavements especially the relationship between static elastic modulus, tensile strength and Marshall parameter. Thereby, the authors propose elastic modulus values and tensile strength suitable for types of asphalt concrete popularly used in Vietnam. The research results provide the basis for properly calculating and designing flexible pavements, contributing to saving materials, reducing repair costs and increasing the quality and the performance of asphalt concrete pavements in our country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn