Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,020,177

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát nhiệt độ và công đầm nén của bê tông nhựa C19 sử dụng cao su phế thải thay thế một phần cho cốt liệu. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường. TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM. Số: 10.2018, ISSN 0866-8762. Trang: 102-106. Năm 2018. (May 26 2019 3:52PM)
[2]Bài báo: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỐT LIỆU CAO SU PHẾ THẢI CHO BÊ TÔNG NHỰA. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường, Tống Văn Đồng, Nguyễn Minh Hùng. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 11(120).2017 - Quyển 2. Trang: 1-8. Năm 2017. (May 26 2019 3:48PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 29. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[4]Bài báo: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường. Kỷ yếu Hội thảo Cơ học toàn quốc, 03-05/08/2015. Số: 2015. Trang: 1-8. Năm 2015. (May 26 2019 3:56PM)
[5]Bài báo: Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Tác giả: Phan Cao Thọ1, Trần Thị Phương Anh2, Nguyễn Thanh Cường3, Phạm Ngọc Phương4. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 183-189. Năm 2015. (Nov 25 2015 8:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn