Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Damping Improvement of a DFIG-based Wind Turbine Generator Connected to an Infinite Bus Using a Fuzzy Logic Controller
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha, Li Wang
Nơi đăng: IEEE CONFERENCE PUBLICATION
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 978-1-4799-0071-8;Từ->đến trang: 542-547;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the design steps and design results of a fuzzy logic controller (FLC) that can be used to enhance the damping of the electromechanical oscillations of a doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind turbine generator (WTG) connected to an infinite bus. The proposed FLC is designed based on the transient responses of the studied WTG with a PI damping controller that can render adequate damping characteristics to the studied system. A time-domainapproach based on nonlinear-system simulations subject to a three-phase short-circuit fault at the infinite bus is performed. The simulation results show that the proposed FLC is effective on mitigating generator oscillations and offers better damping characteristics to the studied WTG under different operating conditions.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn