Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng GUPFC để cải thiện giảm chấn cho hệ nhiều máy. Tác giả: Nguyen Thi Ha; Le Thanh Bac. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 15. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Distributed Power Hardware-in-the-Loop Testing Using a Grid-Forming Converter as Power Interface. Authors: Steffen Vogel, Ha Thi Nguyen, Marija Stevic, Tue Vissing Jensen , Kai Heussen, Vetrivel Subramaniam Rajkumar, and Antonello Monti. Energies 2020, MDPI. No: 13. Pages: 1-24. Year 2020. (Sep 7 2020 1:42AM)
[2]Article: Improvements to the Co-simulation Interface for Geographically Distributed Real-time Simulation. Authors: Steffen Vogel, Vetrivel Subramaniam Rajkumar, Ha Thi Nguyen, Marija Stevic, Rishabh Bhandia, Kai Heussen, Peter Palensky and Antonello Monti. IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. No: 10.1109/IECON.2019.8926918. Pages: 1-6. Year 2019. (Sep 7 2020 1:47AM)
[3]Article: Control parameterisation for POD via software-in-the-loop simulation. Authors: Nguyen Thi Ha, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, Peter Højgaard Jensen, Carlos F.M. Coimbra. The Journal of Engineering_IET. No: 18. Pages: 4864-4868. Year 2019. (Jan 28 2020 5:07PM)
[4]Article: Hardware- and Software-in-the-loop Simulation for Parameterizing the Model and Control of Synchronous Condenser. Authors: Nguyen Thi Ha, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, Peter Højgaard Jensen. IEEE Transactions on Sustainable Energy. No: 10. Pages: 1593-1602. Year 2019. (Jan 28 2020 5:09PM)
[5]Article: Challenges and Research Opportunities of Frequency Control in Low Inertia Systems. Authors: Nguyen Thi Ha, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, Peter Højgaard Jensen. Proceedings of the 2nd International Conference on Electrical Engineering and Green Energy. No: 02001. Pages: 1-8. Year 2019. (Jan 28 2020 5:13PM)
[6]Article: Combination of Synchronous Condenser and Synthetic Inertia for Frequency Stability Enhancement in Low Inertia Systems. Authors: Nguyen Thi Ha, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, Peter Højgaard Jensen. IEEE Transactions on Sustainable Energy. No: 3. Pages: 997 - 1005. Year 2018. (Jan 28 2020 5:11PM)
[7]Article: Frequency Stability Enhancement for Low Inertia Systems using Synthetic Inertia of Wind Power. Authors: Ha Thi Nguyen, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, and Peter Højgaard Jensen. the 2017 IEEE Power & Energy Society General Meeting in Chicago, IL, USA. No: PES General Meeting 2017. Pages: 1-5. Year 2017. (Jun 11 2019 6:48PM)
[8]Article: Frequency Stability Improvement of Low Inertia Systems Using Synchronous Condensers. Authors: Ha Thi Nguyen, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, and Peter H\o jgaard Jensen. the 2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm) in Sydney, NSW, Australia. No: SmartGridComm 2016. Pages: 1-6. Year 2016. (Jun 11 2019 6:44PM)
[9]Article: Stability Enhancement of a DFIG-based Wind Turbine Generator Connected to an Infinite Bus Using a PI Controller. Authors: Nguyen Thi Ha. the 13th International Symposium on Advanced Technology, Proceedings. No: 13. Pages: 72-76. Year 2014. (Nov 16 2014 4:21PM)
[10]Article: STABILITY ENHANCEMENT OF A MULTI-MACHINE SYSTEM USINGA GENERALIZED UNIFIED POWER-FLOW CONTROLLER. Authors: Sheng-yen Lu, Li Wang, Nguyen Thi Ha, Anton V. Prokhorov. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014. No: 02/2014/KT. Pages: 412-417. Year 2014. (Nov 13 2014 10:37AM)
[11]Article: IMPACT ANALYSIS OF PENG-HU POWER SYSTEM CONNECTED WITH A PHOTOVOLTAIC SYSTEM. Authors: Sheng-yen Lu, Li Wang, Nguyen Thi Ha, Zhi-Hao Yang, Sin-Yang Chang Chien,Anton V. Prokhorov. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014. No: 02/2014/KT. Pages: 418-423. Year 2014. (Nov 13 2014 10:41AM)
[12]Article: Dynamic-Stability Enhancement of a Multi-machine Power System connected with a Large-scale Offshore Wind Farm Using a Interlined Power Flow Controller (IPFC). Authors: Nguyen Thi Ha. ISET/ISS 2014 - Symposium. No: 8. Pages: 1-5. Year 2014. (Nov 16 2014 4:24PM)
[13]Article: Damping Improvement of a DFIG-based Wind Turbine Generator Connected to an Infinite Bus Using a Fuzzy Logic Controller. Authors: Nguyen Thi Ha, Li Wang. IEEE CONFERENCE PUBLICATION. No: 978-1-4799-0071-8. Pages: 542-547. Year 2013. (Oct 3 2014 10:58PM)
[14]Article: Impact Analysis of a Photovoltaic System Connected to Peng-Hu Power System. Authors: Li Wang, Nguyen Thi Ha, Zhi-Hao Yang, Sin-Yang Chang Chien. 中華民國第三十四屆電力工程研討會. No: 34. Pages: 1-6. Year 2013. (Oct 5 2014 3:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn