Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Impact Analysis of a Photovoltaic System Connected to Peng-Hu Power System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Li Wang, Nguyen Thi Ha, Zhi-Hao Yang, Sin-Yang Chang Chien
Nơi đăng: 中華民國第三十四屆電力工程研討會; Số: 34;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents the Impact-analysis results of a 0.6-MW photovoltaic (PV) system connected to Peng-Hu power system is presented in this paper using a power-system simulation software of EMTP-RV. The connecting point is at Ma-Kung substation #4Mtr-Sih-Ma feeder-National Peng-Hu University of Science and Technology. This paper analyzes the steady-state characteristics of Peng-Hu Power System connected with the studied PV system under different output powers of PV inverter and various capacities of neighboring loads.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn