Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 STABILITY ENHANCEMENT OF A MULTI-MACHINE SYSTEM USINGA GENERALIZED UNIFIED POWER-FLOW CONTROLLER
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sheng-yen Lu, Li Wang, Nguyen Thi Ha, Anton V. Prokhorov
Nơi đăng: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014; Số: 02/2014/KT;Từ->đến trang: 412-417;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The generalized unified power-flow controller (GUPFC) is one of the latest-generation devices of flexible AC transmission systems (FACTS), which can be used to control the power flow of multiple transmission lines, increase loadability of the power system, improve power-system stability, etc.In this paper, the simulation results of a two-area four-machine system using the proposed GUPFC to improve stability and achieve damping improvement are presented. The proposed GUPFC is designed to contribute adequate damping characteristics and enhance power quality of the studied multi-machine system under various operating conditions using MATLAB/SIMULINK toolbox.A time-domain scheme based on a nonlinear-system model subject to a three-phase short-circuit fault at one of the transmission lines is performed to examine the effectiveness of the proposed control scheme. It can be concluded from the comparative simulated results of the studied system with and without the proposed GUPFC that the proposed GUPFC has superior characteristics for improving the stability of the studied system subject to a severe disturbance.
ABSTRACT
The generalized unified power-flow controller (GUPFC) is one of the latest-generation devices of flexible AC transmission systems (FACTS), which can be used to control the power flow of multiple transmission lines, increase loadability of the power system, improve power-system stability, etc.In this paper, the simulation results of a two-area four-machine system using the proposed GUPFC to improve stability and achieve damping improvement are presented. The proposed GUPFC is designed to contribute adequate damping characteristics and enhance power quality of the studied multi-machine system under various operating conditions using MATLAB/SIMULINK toolbox.A time-domain scheme based on a nonlinear-system model subject to a three-phase short-circuit fault at one of the transmission lines is performed to examine the effectiveness of the proposed control scheme. It can be concluded from the comparative simulated results of the studied system with and without the proposed GUPFC that the proposed GUPFC has superior characteristics for improving the stability of the studied system subject to a severe disturbance.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn