Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 IMPACT ANALYSIS OF PENG-HU POWER SYSTEM CONNECTED WITH A PHOTOVOLTAIC SYSTEM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sheng-yen Lu, Li Wang, Nguyen Thi Ha, Zhi-Hao Yang, Sin-Yang Chang Chien,Anton V. Prokhorov
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014; Số: 02/2014/KT;Từ->đến trang: 418-423;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
With the rapid increase of photovoltaic (PV) systems installed in power systems in the recent years, the negative impacts on power quality of distribution networks due to high-penetration PV systems can be increased. This paper presents the system-impact analyzed results of a 0.6-MW PV system connected to the bus of one of the substations of Peng-Hu Power System, Taiwan through a feeder. The steady-state characteristics of the PV system on the studied system are analyzed under different output powers of PV inverter, various capacities of neighboring loads, and voltage variations of the swing bus using the simulation software of EMTP-RV. The simulated results indicate that the voltage deviations at the point of common coupling (PCC) can be well maintained to meet the Grid Code of Taiwan Power System under various operating conditions.
ABSTRACT
With the rapid increase of photovoltaic (PV) systems installed in power systems in the recent years, the negative impacts on power quality of distribution networks due to high-penetration PV systems can be increased. This paper presents the system-impact analyzed results of a 0.6-MW PV system connected to the bus of one of the substations of Peng-Hu Power System, Taiwan through a feeder. The steady-state characteristics of the PV system on the studied system are analyzed under different output powers of PV inverter, various capacities of neighboring loads, and voltage variations of the swing bus using the simulation software of EMTP-RV. The simulated results indicate that the voltage deviations at the point of common coupling (PCC) can be well maintained to meet the Grid Code of Taiwan Power System under various operating conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn