Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dynamic-Stability Enhancement of a Multi-machine Power System connected with a Large-scale Offshore Wind Farm Using a Interlined Power Flow Controller (IPFC)
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha
Nơi đăng: ISET/ISS 2014 - Symposium; Số: 8;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper studies the dynamic-stability enhancement of a two-area four-generator system connected with a large-scale offshore wind farm (OWF) based on doubly-fed induction generator (DFIG) using an interline power-flow controller (IPFC). The proposed IPFC is designed to contribute adequate damping characteristics and enhance power quality of the studied multi-machine system connected with a large-scale OWF under various operating conditions. A time-domain method based on nonlinear-model simulations subject to various disturbances is performed to examine the effectiveness of the proposed IPFC. It can be concluded from the comparative simulation results that the proposed IPFC demonstrates better damping performances for improving the stability of the studied system subject to different disturbances.
ABSTRACT
This paper studies the dynamic-stability enhancement of a two-area four-generator system connected with a large-scale offshore wind farm (OWF) based on doubly-fed induction generator (DFIG) using an interline power-flow controller (IPFC). The proposed IPFC is designed to contribute adequate damping characteristics and enhance power quality of the studied multi-machine system connected with a large-scale OWF under various operating conditions. A time-domain method based on nonlinear-model simulations subject to various disturbances is performed to examine the effectiveness of the proposed IPFC. It can be concluded from the comparative simulation results that the proposed IPFC demonstrates better damping performances for improving the stability of the studied system subject to different disturbances.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn