Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu,tính toán và lựa chọn phương án bù công suất phản kháng hợp lý cho lưới 22kV công ty điện lực Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hà; Thành viên:  
Số: T2011 - 02 - CBT35 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài ứng dụng phần mềm Conus để tính toán và lựa chọn phương án bù công suất phản kháng hợp lý cho lưới phân phối, từ đó ứng dụng để tính toán cho lưới điện 22kV công ty điện lực Đà Nẵng.
 
 

 Lưới điện 22kV công ty điện lực Đà Nẵng.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn