Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,671,433

 Comparison of nature humid tropical and artificial ageing effects on UD glass fiber epoxy matrix composites: interphase evolutions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lénaïk BELEC, Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm, Jean-François CHAILAN
Nơi đăng: Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/06
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: N/A;Từ->đến trang: 5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn