Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,271

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2004.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[6] Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 12-QĐ/BTV. Năm: 2014.
[7] Khen thưởng Khoa học & Công nghệ. Số: 559/QĐ-CĐCN ngày 19/11/2015. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[12] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: 4265/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn