Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,223

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132), Quyển 2. Trang: 122-126. Năm 2018. (Jul 2 2019 4:56PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp hydrogel từ α-cyclodextrin kết hợp với axit folic và poly(ethylene glycol) methyl ether, ứng dụng làm chất mang thuốc điều trị ung thư. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (118), Quyển 1. Trang: 58-62. Năm 2017. (Nov 30 2017 9:17AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính hạt nano ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108), Quyển 2. Trang: 85-88. Năm 2016. (Nov 14 2016 8:54AM)
[4]Bài báo: Sự thay đổi các tính chất nhựa epoxy-amin trong quá trình lão hóa tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Belec Lénaïk, Chailan Jean-François, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Hóa học, T.53
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4E1. Trang: 9-13. Năm 2015.
(Sep 17 2015 10:46AM)
[5]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính quang của các vi hạt cầu ZnO. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 78-82. Năm 2015. (Nov 17 2015 3:13PM)
[6]Bài báo: Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thanh Hội.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 99-102. Năm 2015. (Nov 17 2015 3:19PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa epoxy/amin có mật độ đóng rắn thay đổi. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội*, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96), Quyển 1. Trang: 32-35. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[8]Bài báo: So sánh một số đặc trưng của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) với nhựa epoxy-amin khi sản xuất trong khuôn hở. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11(84), Quyển 1. Trang: 26-29. Năm 2014.
(Mar 13 2015 10:15PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu cố định vi khuẩn Lactobacillus plantarum trên natri alginate và ứng dụng lên men tạo nước cà chua bổ sung probiotic. Tác giả: ThS. Ngô Thị Minh Phương; TS. Nguyễn Thanh Hội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79). 2014, Quyển 1. Trang: 39-43. Năm 2014. (Oct 18 2014 5:58PM)
[10]Bài báo: Xác định bề mặt tiếp xúc pha sợi/nền của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) có mật độ đóng rắn thay đổi bằng thiết bị phân tích cơ nhiệt động (DMTA). Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hội*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 21-25. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa epoxy-amine khi sản xuất trong khuôn hở. Tác giả: NGUYỄN Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, NGUYỄN Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8 (69). Trang: 6-11. Năm 2013.
(Dec 2 2013 9:47AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV trên nhựa epoxy-amine đóng mạng hoàn toàn. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 44-48. Năm 2012. (Jan 15 2013 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Comparative effects of humid tropical weathering and artificial ageing on a model composite properties from nano- to macro-scale. Authors: L. Belec , T.H. Nguyen, D.L. Nguyen, J.F. Chailan. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing (SCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 68. Pages: 235-241. Year 2015.
(Oct 18 2014 6:59PM)
[2]Presentations: Comparison of nature humid tropical and artificial ageing effects on UD glass fiber epoxy matrix composites: interphase evolutions. Authors: Lénaïk BELEC, Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm, Jean-François CHAILAN. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/06
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2015.
(Sep 17 2015 2:08PM)
[3]Presentations: The alteration of properties of epoxy-amine resins during theirs nature ageing. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/6. Pages: 17. Year 2015. (Sep 17 2015 2:11PM)
[4]Presentations: Finite element analysis of interphase properties: A crucial part in the degradation of a UD composites. Authors: L. Belec, Y. Joliff, T.H. Nguyen, J.F. Chailan. 20th International Conference on Composite Materials, Copenhagen (Denmark), 19-24th July 2015. Pages: 1-7. Year 2015. (Nov 22 2016 4:27PM)
[5]Presentations: INFLUENCE OF EPOXY/AMINE RATIO ON UV AND HYGROTHERMAL DEGRADATION PROCESS OF UD COMPOSITE: CORRELATION BETWEEN NANO-AND MACROSCALE MECHANICAL CHARACTERIZATION . Authors: NGUYỄN Thanh Hội, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François. Proceedings of The 17 International Conference on Composite Structures (ICCS17), 17-21 June, 2013, Porto, Portugal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: N/A. Year 2013.
(Jul 31 2013 9:36AM)
[6]Presentations: Suivi de l’évolution des propriétés du composite à gradient de réticulation au cours du vieillissement UV. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et matériaux pour un environnement durable (CMED)", École Polytechnique-Université de Danang, 20-21 juin, 2013 ". Pages: 45-59. Year 2013. (Sep 23 2013 10:49AM)
[7]Presentations: Vieillissement naturel de composites en ambiance tropicale : comparaison avec un vieillissement artificiel. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm. 6es Journées Scientifiques de l’Université du Sud Toulon-Var, 17-18 April, 2012, Toulon, France.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: N/A. Year 2012.
(Jan 15 2013 10:44AM)
[8]Presentations: Comparative effects between natural exposure and accelerated ageing under hygrothermal conditions and UV radiation on model composites matrix. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of The 15 European Conference on Composite Materials (ECCM15), 24-28 June, 2012, Venice, Italy
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: N/A. Year 2012.
(Jan 15 2013 10:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn