Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,870

 Finite element analysis of interphase properties: A crucial part in the degradation of a UD composites.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. Belec, Y. Joliff, T.H. Nguyen, J.F. Chailan
Nơi đăng: 20th International Conference on Composite Materials, Copenhagen (Denmark), 19-24th July 2015; Số: 2109-4;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn