Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,601

 Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(132), Quyển 2;Từ->đến trang: 122-126;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu tạo màng pectin–carboxymethyl cellulose với các tỉ lệ phối trộn 100:0; 75:25; 50:50; 25:75 và 0:100. Sau khi kiểm tra các tính chất của màng thì xác định màng được tạo thành với tỉ lệ 25:75 phù hợp cho mục đích bảo quản thực phẩm vì có độ hòa tan thấp 78,6%, độ bền kéo đứt cao 32,23 MPa, độ giãn dài 53,75%, độ thấm hơi nước thấp 1,05 g.mm/m2.ngày.kPa, độ truyền khí oxy thấp 206,24 cc/m2.ngày. Việc bổ sung tinh dầu sả với hàm lượng 0,5% và 1% làm giảm độ bền kéo đứt nhưng không đáng kể, ngược lại nó làm tăng độ giãn dài, giảm độ hòa tan, độ thấm hơi nước của màng P/CMC, đặc biệt các màng có bổ sung tinh dầu sả đều có khả năng kháng các chủng vi sinh vật như Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger và E. coli. Nồng độ tinh dầu sả càng lớn thì càng cải thiện tốt tính chất của màng. Vì vậy, màng pectin-CMC có bổ sung tinh dầu sả 1% có thể ứng dụng làm màng bao hoạt tính bảo quản thực phẩm.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn