Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,945,497

 Ảnh hưởng của tỷ lệ epoxy/amine đến quá trình phân hủy UV và nhiệt ẩm của composite đơn hướng: Mối tương quan của tính chất cơ học ở mức độ nano và macro
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN Thanh Hội, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François
Nơi đăng: Proceedings of The 17 International Conference on Composite Structures (ICCS17), 17-21 June, 2013, Porto, Portugal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 3678;Từ->đến trang: N/A;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
In the aim of validating artificial weathering tests, simplified glass fibres/epoxy composites are exposed to a humid tropical environment on one hand, and to controlled
hygrothermal ageing and photodegradation on the other hand.
Different scales of analysis are then used to understand the ageing processes and determine the different degradation kinetics. Atomic Force Microscopy (AFM) and
Dynamic Mechanical Analysis (DMA) associated to physico-chemical analysis highlight the existence of crosslinking heterogeneities in the epoxy/amine matrix. Force
measurements performed by AFM show gradients of elastic modulus at nano-scale at the surfaces and at fibre/matrix interphases. The relaxations associated to the
modified networks are also identified by an appropriate DMA relaxation spectra deconvolution. These defects are attributed to varying epoxy/amine ratio, resulting from the
curing process at specimenʼs surface and around each monofilament.
The consequences of these heterogeneities on composite degradation mechanisms under UV radiation and hygrothermal ageing are then studied, notably by following the
evolutions of relaxation temperatures and modulus of the surface and matrix/fibre interphases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn