Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,049

 Suivi de l’évolution des propriétés du composite à gradient de réticulation au cours du vieillissement UV.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et matériaux pour un environnement durable (CMED)", École Polytechnique-Université de Danang, 20-21 juin, 2013 "; Số: N/A;Từ->đến trang: 45-59;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn