Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Đại học Sài Gòn; Số: 23(10/2014);Từ->đến trang: 257-266;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ “căn bản, toàn diện” Giáo dục Việt Nam, các trường Đại học có đào tạo các ngành sư phạm nói chung và ngành sư phạm Giáo dục chính trị nói riêng cần phải có những điều chỉnh quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh các yếu tố như chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo là yếu tố mang tính tiên quyết đảm bảo chất lượng đào tạo của các ngành. Hiện nay, chương trình đào tạo của ngành Giáo dục chính trị đã có nhiều thay đổi, song, vẫn còn nhiều vấn đề bất hợp lý, trong đó có chương trình Thực tập sư phạm. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của một số trường Đại học có đào tạo ngành sư phạm Giáo dục chính trị, chúng tôi xin chỉ ra ba bất cập chủ yếu trong chương trình Thực tập sư phạm và đề xuất bốn nhóm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Thực tập sư phạm của ngành Sư phạm Giáo dục chính trị.
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn