Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục Chính trị
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Bậc Trung cấp mầm non  ĐHSP, TT GDTX ở Đà Nẵng, Quảng Nam
[2]Những vấn đề cơ bản của kinh tế tri thức
Ngành: Kinh tế học
 2010 sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[3]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Khoa Y dược, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Đông Á; Trung tâm GDTX Đà Nẵng, Quảng Nam
[4]Lý luận và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ngành: Kinh tế học
 2006 sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn