Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 VIỆC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 25-12-2014;Từ->đến trang: 275-386;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị là đào tạo giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và cán bộ nghiên cứu khoa học kinh tế, tức là nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động lý luận chính trị. Tuy nhiên, việc đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của một số trường Đại học có đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị, tham luận đã phân tích những bất cập trong chương trình đào tạo với mục tiêu đào tạo ngành là đào tạo giảng viên và cán bộ nghiên cứu. Đồng thời, thông qua khảo sát thực tế, tham luận còn đưa ra hai bất cập trong phương pháp dạy của giảng viên và phương pháp học của sinh viên chuyên ngành. Từ đó, tham luận đã mạnh dạn đề xuất ba biện pháp chính để khắc phục những bất cập trong việc đào tạo cử nhân ngành Kinh tế chính trị tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn