Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiểm tra, đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: KY HTKH "Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực", Trường ĐHSP, Đại học Huế
marriage affairs open i want an affair
; Số: 6/2015;Từ->đến trang: 273-281;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn