Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho Giảng viên các trường sư phạm, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông; Số: ISBN:978-604-80-1310-3;Từ->đến trang: 288 - 297;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những học phần bắt buộc quan trọng trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong dạy học học phần này, cần thiết phải nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Qua khảo sát hoạt động kiểm tra, đánh giá của 16 giảng viên hiện đang giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, bài báo đã chỉ ra một số hạn chế chủ yếu đòi hỏi phải khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin ở Đại học Đà Nẵng hiện nay.
ABSTRACT
The basic principles of Marxism - Leninism is one of important compulsory modules of the curriculum in universities and colleges in Vietnam today. To attain the highest efficiency in teaching this module, must improve the quality of test, evaluation learning results of students. Through the test, evaluation survey of the 16 lecturers teaching the basic principles of Marxism - Leninism module in member universities of UD, the article pointed out some major inadequacies that requires to be overcome in the near future. On that basis, article proposed some measures contributed to improve the quality of test, evaluation the basic principles of Marxism - Leninism module in DaNang university today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn