Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Teaching training curriculum development - Opportunities and challenges", Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Số: 8/2015;Từ->đến trang: 165 - 174;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực tập sư phạm được xem là giai đoạn cuối cùng của một quy trình đào tạo giáo viên phổ thông, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành niềm tin, kỹ năng, kiến thức cũng như lòng yêu nghề đối với mỗi sinh viên. Do đó, chương trình thực tập sư phạm là một nhân tố rất quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm trong cả nước hiện nay. Bài viết đã khái quát vai trò của thực tập sư phạm, yêu cầu, mục đích của một chương trình thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên phổ thông. Trên cơ sở khảo sát chương trình đào tạo của một số trường sư phạm trong cả nước, bài viết chỉ ra một số bất cập chủ yếu trong chương trình Thực tập sư phạm và những khó khăn đang tồn tại trong công tác Thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay. Từ đó, bài viết đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm điều chỉnh chương trình Thực tập sư phạm, nâng cao chất lượng công tác Thực tập sư phạm của sinh viên các trường sư phạm ở nước ta hiện nay.
ABSTRACT
Pedagogical practice is considered the final stage of a a process of high schools’s teachers training, played an important role in forming the belief, skill, knowledge and passion for this job with each student. Therefore, pedagogical practice program is an important factor in the curriculum of universities of education in the country today. Article generaled the role of pedagogical practice, requirements and purpose of a pedagogical practice program in high schools’s teachers training. Based on surveying the curriculum in country's universities, the article pointed out some major inadequacies in pedagogical practice program and existing difficulties in the Pedagogical practice mission of students today. Since then, the article proposed some main measures to adjusting Pedagogical practice program and improving the quality of student’s Pedagogical practice mission in universities of education in our country today.
[ 2016\2016m05d027_5_41_7HTTN-NgThiHuong-DHSPDN.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn