Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo dục và đào tạo với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở nước ta hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận; Số: 3 (144)/2017;Từ->đến trang: 90-94;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tăng trưởng xanh là một lựa chọn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu về thúc đẩy tăng trưởng xanh ở nước ta, bài viết đã nêu khái quát chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Chính phủ ban hành. Thông qua việc đánh giá những bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện chiến lược xanh ở nước ta hiện nay, tác giả đã trình bày được những lợi ích mà ngành giáo dục và đào tạo đã và sẽ tạo ra trong quá trình xanh hoá nền kinh tế nhằm góp phần nhận thức đúng vai trò của giáo dục và đạo tạo đối với chiến lược này. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo trong quá trình thực hiện mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam.
ABSTRACT
Green growth is a choice consistent with sustainable development goal in Vietnam today. In order to serve for research on the promotion of green growth in our country, the article has outlined national strategy for green growth be issued by the Government. Through the evaluation of inadequacies and limitations in implementing green strategy in our country today, the author have already presented the benefits of the education and training will create in the process of greening the economy to contribute to creat a proper awareness about the role of the education and training for this strategy. On this basis, the article proposes some basic measures to contribute to promote the role of the education and training in the process of implementing green economic model in Vietnam. t số biện pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo trong quá trình thực hiện mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam.
[ 2017\2017m05d024_22_2_51NgThiHuong-DHSPDN_(da_bo_sung)_(1).docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn