Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(113).2017;Từ->đến trang: 84;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng là một thành phố cảng lớn nhất miền Trung Việt Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Hiện nay, thành phố cũng như các tỉnh, thành trong vùng duyên hải miền Trung đang cố gắng phát huy đầy đủ tiềm năng của địa phương và khai thác tốt nhất lợi thế so sánh của vùng trong quá trình phát triển kinh tế biển. Do đó, liên kết vùng là một trong những chủ trương thiết thực hiện nay của các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung. Bài viết trình bày sự cần thiết phải liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển của Đà Nẵng. Từ đó, bài viết đánh giá thực trạng liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển của thành phố thời gian qua và đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Da Nang,which is the largest port city in Central Vietnam, has many favorable conditions for the development of marine economy. At present, Danang and provinces and cities in the Central Coast region are trying to fully promote their local potential and exploit best the comparative advantage of the region in the development of marine economy. Therefore, regional linkage is one of the practical solutions of provinces and cities in the Central Coast at present. The paper presents the necessity of regional linkage in the development of marine economy in Danang. Thereby, the paper assesses the implementation of regional linkage in the development of city marine economy in recent years. On this basis, the paper proposes orientation of regional linkage in marine economy and some measures to promote linkage, cooperation in the development of marine economy in Danang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn