Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường ĐHSP, ĐHĐN; Số: 23(02).2017;Từ->đến trang: 41;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng là thành phố cảng lớn nhất miền Trung Việt Nam, có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Trong số đó, nguồn nhân lực luôn được coi là một nguồn lực quan trọng và là vấn đề trung tâm, yếu tố cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nói chung và kinh tế biển thành phố nói riêng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết trình bày sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển của Đà Nẵng. Từ đó, bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực phục vụ kinh tế biển của thành phố thời gian qua và đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Danang is the largest port city in central Vietnam, has much favorable potential and conditions for the development of marine economic aggregate. Among them, human resources has always been regarded as an important resource and is the central issue, basic element in the society - economic development strategy in general and the marine economy in particular in Da Nang city. However, marine economic in Da nang are facing the risk about lack of human resources in quantity and quality. The paper presentedthe necessity of human resources development for the marine economy of Da Nang. Since then, the article assessed the current state of human resources and training of human resources for marine economic in the city over the past time and proposed some feasible solutions for quality human resources development for marine economic in ​​Da Nang city.
[ 2018\2018m05d021_20_23_53NgThiHuong-GDCT-NNLBien(15.6.2017).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn