Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dạy học tích hợp theo chủ đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11 tại các trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường ĐHSP, ĐHĐN; Số: 24(03);Từ->đến trang: 84;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dạy học tích hợp theo chủ đề là một trong những mô hình dạy học tối ưu nhằm mang lại hiệu quả của hoạt động dạy - học; tạo hứng thú, tích cực cho người học các môn học nói chung và môn Giáo dục Công dân nói riêng. Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận của việc dạy học tích hợp theo chủ đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 11. Qua việc khảo sát 38 giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân tại các trường Trung học phổ thông ở Đà Nẵng, kết quả thu được cho thấy việc dạy học tích hợp nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục Công dân lớp 11 chưa được thực hiện trong quá trình dạy học của các giáo viên. Qua đánh giá và phân tích kết quả khảo sát, bài viết đã đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm hiện thực hóa việc dạy học tích hợp theo chủ đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình GDCD lớp 11.
ABSTRACT
Topic-based integrated teaching is one of the optimal teaching models which are to bring back effectiveness to teaching-learning activities, arousing interest and positiveness in learners when it comes to learning subjects in general and civics education in particular. The article presents an overview of theoretical preliminaries for integrated teaching on the topic of national industrialization and modernization in the 11th grade civics education program. Results from a survey of 38 teachers in charge of civics education subject at high schools in Da Nang show that integrated teaching with content focusing on the national industrialization and modernization in the 11th grade civics education program has not been included in the teaching process of teachers. Through the analysis and evaluation of the survey results, this article proposes some major measures to implement integrated teaching with the topic of the national industrialization and modernization in the 11th civics education program.
[ 2018\2018m05d021_20_40_7NgThiHuong-GDCT(dayhoctichhop)-_Ban_2.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn