Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu HTKH Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa-Giá trị lý luận và thực tiễn; Số: ISBN:978-604-912-781-6;Từ->đến trang: 119;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đã được kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và đã triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Bài viết trình bày hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa ở nước ta. Đồng thời, bài viết đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tạo ra nguồn động lực to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
ABSTRACT
[ 2018\2018m05d021_20_49_45HoithaoHCM-NgThiHuong.DHSPDN.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn