Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths.Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Nxb Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Số: ISBN 978-604-922-677-9;Từ->đến trang: 108-114;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã có những tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có vấn đề nguồn nhân lực. Do đó, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng này là việc làm cần thiết, sống còn của các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài viết đã trình bày khái quát về cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở phân tích bốn thách thức cơ bản đặt ra cho nguồn nhân lực ở Việt Nam, bài viết đã đề xuất năm giải pháp chủ yếu nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
ABSTRACT
The fourth industrial revolution has had strong impacts on all sectors of society in nations around the world, including human resources. Therefore, developing human resources to meet the requirements of the revolution is a necessary and survival problem of the countries in general and Vietnam in particular. The article presented an overview about the industrial revolution 4.0. Based on the analysis of the four fundamental challenges faced by human resources in Vietnam, the paper proposed five major measures that contributed for developing human resources to meet the requirements of the fourth industrial revolution.
[ 2019\2019m06d010_10_24_16NgThiHuong_K.GDCT,DHSP,DHDN.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn